Chính sách bán hàng thay đổi phụ thuộc vào chính sách của nhà phân phối được Smart Health ủy quyền.

Để xem danh sách hệ thống phân phối ủy quyền của Smart Health, vui lòng truy cập: www.smart-health.com.vn/he-thong-phan-phoi/